Hello Guest

Author Topic: Học ngữ pháp tiếng anh hiệu quả nhất  (Read 865 times)

dinh thien thu

  • Newbie
  • *
  • Posts: 46
    • View Profile
Học ngữ pháp tiếng anh hiệu quả nhất
« on: February 25, 2016, 12:56:53 pm »
Các thì trong tiếng Anh
Thì hiện tại đơn – The simple present
Thì hiện tại tiếp diễn – Present continuous
Thì quá khứ đơn
Thì quá khứ tiếp diễn – Past Continuous Tense
Thì hiện tại hoàn thành 1
Thì hiện tại hoàn thành (2)

Thì quá khứ hoàn thành

Phân biệt thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Thì Tương lai đơn và Tương lai gần
Từ và câu trong tiếng Anh
Từ loại
Danh từ
Mạo từ (Article)
Đại từ (Pronoun)
Đại từ sở hữu – Possessive pronouns
Động từ (Verb)
Tính từ (Adjective)
Trạng từ (Adverbs)
Thán từ (Interjections)
Giới từ (Preposition)